top of page

 

PROFILE

Company Name

Company Address

Company Tel/Fax

Company History

주식회사 디자인 본오

 

서울시 마포구 토정로 35-1, 2층 (합정동 368-3)

T. +82.2.335.7120  /  F. +82.2.334.1560

2003.09.01     디자인 家吾 설립

2006.04.01     디자인 本吾 명칭 변경

2008.05.02     (주)디자인 본오 법인 전환 / 기존 사업자 승계

2011.11.28     자본금 1차 증자 (1억원)

2014.02.28     자본금 2차 증자 (1억원)

2014.07.14     벤처기업 인증

2014.12.01     전문건설업 면허 취득

2015.03.04     KOSCA 회원 가입

Company Work

Company Condition

Company Registration

Number

2015.07.28     기업부설연구소 개설

2015.09.17     기술혁신형 중소기업 (INNO - BIZ) 취득

인테리어 설계, 리모델링, 제품, 가구, 리모델링관리, 인테리어감리 및 시공 조경,

환경 디자인, 공간 디자인, 공공 디자인, 그래픽, 전시,세트디자인, 디자인 컨설팅

건설업, 건설업 서비스

1 0 5 - 8 7 - 1 9 8 8 1

Certificate
KakaoTalk_20181010_095727942.jpg

신세계 인터내셔날

2016 BEST PARTNER 수상

bottom of page